Zakelijke lening
Factoring
Zakelijke lening aanvragen?

Welke aanbieder is het beste voor u? Plaats direct uw aanvraag en wij vinden de aanbieders die het beste bij uw aanvraag past.

Begin met
Aanvragen!
Factoring aanvragen?

Krijg je facturen binnen 24 tot 48 betaald. De oplossing voor een hele gezonde cashflow! Eenvoudig en snel geregeld.

Begin met
Aanvragen!

Algemene voorwaarden

Werkingssfeer

De betrekkingen tussen Kredietwijzer en haar opdrachtgever zijn gebonden aan deze algemene voorwaarden.

Dienstverlening

Bij het uitvoeren van opdrachten voor de opdrachtgever zal Kredietwijzer de vereiste zorgvuldigheid betrachten en zich naar beste vermogen inzetten met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever. Kredietwijzer geeft geen garanties met betrekking tot de resultaten van haar uitgevoerde werkzaamheden, inclusief de verstrekte adviezen. De verplichting van Kredietwijzer betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

Inschakeling van derde partijen

Kredietwijzer is bevoegd om bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. Kredietwijzer is, onverminderd haar in deze voorwaarden uitgewerkte aansprakelijkheid voor eigen tekortkomingen, niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van die derden, indien zij aantoont dat zij bij de keuze van die derde de nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen.

Wijziging in de bevoegdheid van de opdrachtgever

Wijziging in de bevoegdheid van de opdrachtgever of van haar vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover Kredietwijzer eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in kennis is gesteld.

Overeenkomst van dienstverlening

De aan de opdrachtgever verzonden overeenkomst van dienstverlening zal gelden als vastlegging van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, tenzij de inhoud daarvan binnen acht dagen na datum verzending van die overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk is weerlegd.

Reclames

Reclames betreffende de door Kredietwijzer in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na datum van de betreffende declaratie schriftelijk door de opdrachtgever te zijn ingediend bij Kredietwijzer, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te hebben geaccepteerd.
Reclames ter zake de kwaliteit van de door Kredietwijzer verrichte werkzaamheden dienen binnen veertien dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering dan wel nadat het gebrek had kunnen zijn waargenomen schriftelijk bij haar te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.
De datum van ontvangst van de reclame bij Kredietwijzer is geldend voor de reclametermijn.
Reclames geven aan de opdrachtgever geen recht op verrekening, noch op opschorting van de betaling.
Betalingstermijn en verzuim.

Ingeval de opdrachtgever de door Kredietwijzer verzonden factuur niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft betaald, is door dit enkele feit, zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik over het openstaande factuurbedrag aan Kredietwijzer een rente verschuldigd van één procent per maand (waarbij een gedeelte van een maand als één maand geldt).

Opschortingsrecht

In geval de opdrachtgever ten opzichte van Kredietwijzer in verzuim is heeft laatstgenoemde het recht de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever het verzuim heeft hersteld.
Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan wel te verrekenen.
Verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever

Mocht Kredietwijzer tijdens de looptijd van de aan haar verstrekte opdracht aanwijzingen ontvangen omtrent – gezien de omvang van de verstrekte opdracht – onvoldoende kredietwaardigheid zijdens opdrachtgever, dan heeft zij het recht de opdracht te beëindigen onverminderd de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de reeds door Kredietwijzer verrichte werkzaamheden.

Annulering opdracht

Vanaf het moment dat de opdracht van dienstverlening door de opdrachtgever is ondertekend en door Kredietwijzer retour is ontvangen, worden bij de opdrachtgever na annulering van de opdracht door de opdrachtgever – ongeacht de reden – alle aan onderhavige opdracht bestede uren in rekening gebracht op basis van het uurtarief zoals in de overeenkomst van dienstverlening is vastgelegd met een minimum van 10 uur.
Als de opdrachtgever na annulering van de opdracht alsnog binnen een jaar na het beëindigen van de overeenkomst met Kredietwijzer een financieringsdeal overeenkomt die gebaseerd is op de verleende diensten van Kredietwijzer is alsnog de gehele provisie verschuldigd minus het bedrag dat reeds is voldaan.

Ontbinding overeenkomst

Kredietwijzer heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst bij schriftelijke verklaring te ontbinden:

Indien de opdrachtgever tekort schiet en na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming in verzuim blijft.
Indien opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend dan wel in staat van faillissement is verklaard dan wel wordt toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
Indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn waarbij van Kredietwijzer niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de einddatum voort te zetten.
In deze situatie is de opdrachtgever betaling van alle door Kredietwijzer bestede uren verschuldigd tegen het uurtarief dat in de overeenkomst van dienstverlening is vastgelegd met een minimum van 10 uur.
Verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht alle voor de door Kredietwijzer te verrichten werkzaamheden en derhalve voor een correcte uitvoering van de opdracht benodigde gegevens aan Kredietwijzer te verstrekken.
Opdrachtgever garandeert dat alle door haar verstrekte informatie juist, volledig en actueel is.
Opdrachtgever vrijwaart Kredietwijzer tegen alle aanspraken van derden jegens Kredietwijzer ten gevolge van het niet volledig zijn van dan wel niet correct zijn van de door haar verstrekte dan wel niet verstrekte gegevens.
Kredietwijzer heeft het recht de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden verplichtingen heeft voldaan.
Opdrachtgever geeft toestemming aan de opdrachtnemer om de door hem verstrekte gegevens te delen met partijen waar de financiering wordt aangevraagd.

Aansprakelijkheid

Kredietwijzer geeft geen garanties met betrekking tot het realiseren van (her)financieringen.
Kredietwijzer is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van haar, dan wel haar leidinggevende(n).
Kredietwijzer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade.
De aansprakelijkheid van Kredietwijzer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar verzekeraar van beroepsaansprakelijkheid wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
Voor schade, waarvoor de door Kredietwijzer afgesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de hoogte van de schadevergoeding beperkt tot de opdrachtsom.
Opdrachtgever vrijwaart Kredietwijzer voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.

Overmacht

Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
Als deze situatie zich voordoet, hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
Indien deze situatie zich voordoet zal Kredietwijzer alle aan de onderhavige opdracht bestede uren in rekening brengen aan de opdrachtgever op basis van het uurtarief dat is overeengekomen in de overeenkomst van dienstverlening met een minimum van 10 uur.

Geheimhouding

Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele cliënt, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

Auteursrechtelijke bescherming

Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Kredietwijzer uitgebrachte aanbiedingen, adviesplannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven bij haar berusten, ongeacht of voor de door Kredietwijzer verrichte werkzaamheden kosten in rekening zijn gebracht.
De opdrachtgever staat er voor in dat de opgestelde stukken zoals aanbiedingen, adviesplannen, alsmede de door haar vervaardigde of verstrekte berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke – behoudens zaken ter uitvoering van de overeenkomst – niet anders dan met schriftelijke toestemming van Kredietwijzer worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
Indien Kredietwijzer na aanvaarding van een opdracht van opdrachtgever met een concreet voorstel komt, blijven de rechten op uitvoering van dit voorstel bij Kredietwijzer en staat het opdrachtgever niet vrij zonder toestemming van Kredietwijzer het concrete voorstel zelf uit te voeren of door derden te laten uitvoeren. Niet naleving van het in dit lid bepaalde betekent schending van het auteursrecht, althans het recht van intellectuele/industriële eigendom, aan Kredietwijzer toebehorende, waardoor opdrachtgever schadeplichtig wordt jegens Kredietwijzer. Deze schade wordt begroot op 10% van de door de derde gerealiseerde omzet met een minimum van € 12.500,-, onverminderd het recht van Kredietwijzer op aanvullende schadevergoeding.

Elektronische communicatie

Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen partijen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
Opdrachtgever en Kredietwijzer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
Zowel opdrachtgever als Kredietwijzer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van deze risico’s.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle verhoudingen tussen Kredietwijzer en de opdrachtgever zal uitsluitend Nederlands recht van toepassing zijn.
Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of ter zake van de uitleg van deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland.

Afwijkende bedingen

Bedingen afwijkende van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.